Avís legal i política de privacitat

Informació general del “BLOG” “Menors, Internet i Tecnologies: Créixer i conviure en un món digital” de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i dels seus continguts

Jovesiprivacitat.cat, es un domini titularitat de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades NIF Q0801250B, amb domicili al carrer Rosselló, núm. 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona (tel. 93 552 78 00 i fax 93 552 78 30).

La informació continguda en aquest “blog” “Menors, Internet i Tecnologies: Créixer i conviure en un món digital” ha estat elaborada per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

La política de privacitat del “blog” “Menors, Internet i Tecnologies: Créixer i conviure en un món digital” (en endavant el “blog”) informa als usuaris dels termes i condicions del “blog”. L’accés al “blog” comporta l’acceptació de les condicions que preveu aquest avís legal. Per això us recomanem que en llegiu amb atenció el contingut si voleu accedir a la informació i als serveis que ofereix el “blog” de l’Autoritat i fer-ne ús.

Les informacions i els continguts que s’inclouen en el “blog” estan subjectes a les previsions següents.

Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb l’establert al  Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD)  i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), se us informa que les dades que faciliteu per al projecte “Menors, Internet i Tecnologies: Créixer i conviure en un món digital”, mitjançant aquest “blog”, estan incloses a l’activitat de tractament “Projecte de Menors, Internet i Tecnologies”, de la qual n’és responsable l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i que té per finalitat tramitar i gestionar la sol·licitud al projecte de Menors, Internet i Tecnologies de l’APDCAT, coordinar aquesta activitat i resoldre totes les consultes que es plantegin en relació amb aquest projecte.

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació del tractament amb relació a les vostres dades de caràcter personal en els termes i condicions previstes als arts. 15-22 de l’RGPD i 12-18 de l’LOPDGDD, us podeu adreçar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica (https://seu.apd.cat) o mitjançant una comunicació escrita adreçada al carrer Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del “blog” són de titularitat exclusiva de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús a l’Autoritat. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

L’Autoritat explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

S’admet l’ús personal i privat dels continguts d’aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat del lloc, concretada en l’apartat anterior d’aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits l’Autoritat pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s’ha d’enviar per escrit a:

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Rosselló 214, Esc. A, 1r 1a,

08008 Barcelona

apdcat@gencat.cat

No s’autoritza en cap cas:

· La presentació d’una pàgina del “blog” en una finestra que no pertany a l’Autoritat per mitjà de framing.

· La inserció d’una imatge difosa al “blog” en una pàgina que no és de l’Autoritat mitjançant in line linking.

· L’extracció d’elements del “blog” que causi perjudici a l’Autoritat conforme a les disposicions vigents.

· L’ús comercial dels continguts del “blog” de l’Autoritat.

· L’ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sense el coneixement i l’autorització corresponent d’aquesta.

L’Autoritat es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest “blog” recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al “blog”, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del “blog” de l’Autoritat.

Política de cookies

L’Autoritat no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del “blog”. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient del lloc.

Responsabilitat amb relació als continguts

En aplicació del que disposa la legislació vigent, en concret, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i la Llei 29/2010, de 3 d’agost, dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, l’Autoritat treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el “blog” acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d’aquesta informació, d’aquests continguts i d’aquests serveis. A aquest efecte, respecte de cadascun dels continguts, cal tenir en compte la data d’actualització que en cada cas s’indiqui.

En aquest sentit l’Autoritat es reserva el dret de modificar els continguts del “blog” i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l’objectiu d’acomplir la llei esmentada.

La informació que es pot oferir a través d’aquest “blog” no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes que han de ser publicats o difosos en diaris o butlletins oficials. Les edicions impreses o publicacions electròniques dels diaris i butlletins oficials són les úniques que tenen caràcter oficial i autèntic.

L’Autoritat no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el “blog”. Tot i això, d’acord amb el que disposa la Recomanació 1/2008 de l’Autoritat sobre la difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través d’Internet, es revisen periòdicament els enllaços a altres llocs web per tal d’evitar la inclusió d’enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de normativa vigent.