Inscriu-t’hi ara!

Formulari d’inscripció:

  

*Nom

*Cognoms

*Correu electrònic de contacte

*Entitat

Ingressa aquest codi
captcha
en el següent requadre:

En compliment de l’article 13 del RGPD i de l’article 11 de la LOPDGDD: 

Responsable del tractament Direcció de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona

Tel. 93 552 78 00 apdcat@gencat.cat; www.apdcat.cat 

Delegat de protecció de dades dpd.apdcat@gencat.cat

C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona

Tel. 93 552 78 05

 

Finalitat del tractament Tramitar i gestionar la sol·licitud d’inscripció al projecte de Menors, Internet i Tecnologies de l’APDCAT, coordinar aquesta activitat i resoldre totes les consultes que es plantegin en relació amb aquest projecte.

 

Base jurídica Consentiment. Podeu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment, adreçant-vos a l’APDCAT.

 

Destinataris Les dades no es comunicaran a tercers ni es transferiran fora de la Unió Europea.

 

Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’APDCAT o mitjançant la seva seu electrònica (https://seu.apd.cat).

 

Termini de conservació de les dades Permanent

 

Reclamació

Podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.