Què és l’APDCAT?

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) és un organisme independent que vetlla per garantir el respecte als drets a la protecció de dades personals I l’accés a la informació corresponent. Això vol dir garantir que les persones sàpiguen qui  tracta la seva informació i amb quina finalitat la pretén utilitzar, per poder decidir sobre el tractament que se’n faci.

Configurada com a institució de dret públic, l’APDCAT té personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar per al compliment de la normativa sobre privacitat i potestat d’inspecció i sanció.

Una altra de les seves funcions fonamentals és donar resposta i elaborar dictàmens sobre els nous reptes que la tecnologia planteja a la privacitat, així com divulgar un missatge clau: cadascun de nosaltres és responsable de les seves dades personals i hem d’aprendre a protegir-les amb actitud proactive. Això sí, sempre amb el suport de les autoritats de protecció de dades.


Privacitat per a joves